Bluebell Coaching By Cat Boersma is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bluebell Coaching by Cat Boersma doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Bluebell Coaching by Cat Boersma is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Bluebell Coaching by Cat Boersma is verantwoordelijk voor het verstrekken van Wandel coaching (Outdoor Coaching) en lichaamsgericht coaching dan wel andere, al dan niet meerdaagse, activiteiten die gerelateerd zijn aan life coaching. Tevens verstrekt Bluebell Coaching by Cat Boersma coaching sessies gericht op lichaamsbewustzijn en persoonlijks ontwikkeling. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Bluebell Coaching by Cat Boersma kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bluebell Coaching by Cat Boersma, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bluebell Coaching by Cat Boersma verstrekt. Bluebell Coaching by Cat Boersma kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Cookies

Bluebell Coaching by Cat Boersma gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen er, onder andere, voor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Bluebell Coaching by Cat Boersma te beïnvloeden. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies je via deze site kunt tegenkomen:

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Bluebell Coaching by Cat Boersma gebruik van analytischs diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytischs diensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Bluebell Coaching by Cat Boersma verstrekt. Bluebell Coaching by Cat Boersma krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analytischs diensten deze informatie aan derden verstrekken. Bluebell Coaching by Cat Boersma maakt gebruik van analytischs diensten van Google Analytics. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bluebell Coaching by Cat Boersma zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Bluebell Coaching by Cat Boersma verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het verstrekken van Wandel coaching (Outdoor Coaching) en lichaamsgericht coaching dan wel andere, al dan niet meerdaagse, activiteiten die gerelateerd zijn aan life coaching. Tevens verstrekt Bluebell Coaching by Cat Boersma coaching sessies gericht op lichaamsbewustzijn en persoonlijks ontwikkeling. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Bluebell Coaching by Cat Boersma te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. Eventuele medische gegevens kunnen zijn eventuele blessures, medicatie of andere bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de lichamelijke activiteiten die dienen te worden verricht in het kader van de Overeenkomst.

Marketingactiviteiten

Bluebell Coaching by Cat Boersma houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Bluebell Coaching by Cat Boersma.

Bewaartermijn

Bluebell Coaching by Cat Boersma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Bluebell Coaching by Cat Boersma gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Bluebell Coaching by Cat Boersma voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Bluebell Coaching by Cat Boersma beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Bluebell Coaching by Cat Boersma afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Bluebell Coaching by Cat Boersma legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Bluebell Coaching by Cat Boersma honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bluebellcoaching.nl. Bluebell Coaching by Cat Boersma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.bluebellcoaching.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Bluebell Coaching, Outdoor Coaching for Expats

Cat Boersma

Postbus 34, 3830 AA Leusden

06-395042817

Info@bluebellcoaching.nl

KvK-nr 65242270